2de hands jongens

2de hands meisjes

Algemene voorwaarden

 

Op http://www.quadril.be kan je veilig en onbezorgd winkelen, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7. Quadril doet er immers alles aan om uw bestelling zo vlot en zo snel mogelijk te laten verlopen.

De website streeft een eenvoudige navigatie na. Alle artikelen zijn onderverdeeld in categorieën en productgroepen. Wanneer u de details van een artikel wil weten, volstaat een klik op de afbeelding. Een detail van het artikel bevat zeker een omschrijving van het product, een of meer afbeeldingen en de prijs (inclusief btw). Volgende items kunnen ook in het detail vervat zitten: de product code, de afmeting, de kleur en de maat. We proberen het product zo goed als mogelijk te omschrijven zodat u zich een goed en realistisch beeld kan vormen van het gewenste artikel.

Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en aanbiedingen en op alle overeenkomsten van de firma Quadril.

Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Quadril via de omschreven procedure, accepteert de klant de voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk met Quadril zijn overeengekomen.

Quadril heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de website (Quadril) te wijzigen.

Prijzen en betaling

De prijzen zijn in euro, inclusief BTW maar exclusief verzendkosten! Indien u het volledige verschuldigde bedrag (dus inclusief de verzendingskosten) niet binnen de 3 'werk'dagen op onze rekening stort, behoudt Quadril zich het recht voor om de bestelling ongedaan te maken en de artikels terug online te plaatsen.

Overeenkomsten en aanbiedingen

Een overeenkomst komt tot stand na plaatsing en betaling van een order via de webwinkel. We sturen de klant een automatische orderbevestiging. Deze bevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst en de nodige coördinaten van de firma Quadril.

Volgens de wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming) van 6 april 2010, heeft u recht op herroeping van de bestelling: U kunt uw bestelling (of een deel ervan) binnen de 14 kalenderdagen na de dag van de levering van de producten terugsturen. Het is belangrijk dat je ons schriftelijk (Quadril, Ter Kassei 35 – 8560 Moorsele) of per mail (info@quadril.be) verwittigt wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. De verzendingskosten van het al dan niet gedeeltelijk terugzenden van uw bestelling vallen ten uwen laste, zijnde de koper Gepersonaliseerde goederen nemen wij niet terug!.

Na ontvangst van de teruggestuurde goederen, wordt het aankoopbedrag (dit is exclusief de verzendingskosten) terugbetaald, wettelijke termijn is binnen de 30 dagen, in de praktijk gaat dit veel sneller. Het spreekt voor zich dat de artikelen in de oorspronkelijke verpakking zitten en niet gedragen, gewassen zijn en nog in originele staat zijn. Artikelen aangekocht tijdens de soldenperiode, worden niet geruild, noch terugbetaald.

 

Alle aanbiedingen van Quadril zijn geheel vrijblijvend en Quadril behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn ten allen tijde voorbehouden.

Levering, levertijden en verzending

De firma Quadril levert zo snel als mogelijk. Indien de producten op stock zijn, bedraagt de levertijd tussen de 1 à 3 werkdagen. De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant. Indien de producten niet in stock zijn, zal Quadril de koper op de hoogte brengen van de nieuwe levertijd. Voor gepersonaliseerde produkten geldt een langere levertermijn dan de klassieke levertermijn.

Deze levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien de levertijd meer dan 30 dagen bedraagt, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. De ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren.

Artikelen worden slechts verzonden als de betaling is ontvangen. De firma Quadril is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door verzending. Wij werken momenteel uitsluitend met de firma B-post. De betaalde verzend – en administratiekost voor uw pakje dekt een verzending met track - en trace. Quadril kan voor u ten allen tijde uw pakje traceren. Indien u dit wenst, kan u de goederen zelf komen af halen. Dit kan slechts na afspraak via e-mail. Bestellingen vanaf 100 euro excl. vzk worden gratis verstuurd, behalve tijdens de soldenperiode.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

De firma Quadril is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Bijvoorbeeld: een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Klachten

Quadril staat garant dat de geleverde artikelen nieuw, ongedragen en van goeie kwaliteit zijn en voldoen aan de specificaties die opgenomen zijn in de webwinkel bij overeenkomst. Kleurverschillen kunnen voorkomen en de koper accepteert dit. Foto's kunnen afwijken van de werkelijke kleur.

U kunt uw bestelling (of een deel ervan) binnen de 14 kalenderdagen na de dag van de levering van de producten terugsturen. Het is belangrijk dat je ons schriftelijk (of per mail (info@quadril.be) verwittigt wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht.

Communicatie

De firma Quadril is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het tweerichtingsverkeer tussen de klant en Quadril, dan wel tussen Quadril en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Quadril.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Quadril is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank van Kortrijk.

 


 
Geen artikels in uw winkelwagen